Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

tirsdag 29. oktober 2013

Alliansregeringen har kraftigt försämrat vilkoren i arbetslivet.

Da vi nå har fått en ny regjering i Norge, har jeg tatt meg tid til å lese om hvordan svensk høyrepolitikk har forandret Sverige.

Det svenska Vänsterpartiet har satt opp litt punkter:

"Alliansregeringen har sedan de kom till makten kraftigt försämrat villkoren i arbetslivet. Här presenterar vi Alliansens Wall Of Shame med 38 allvarliga försämringar.

2007 – Januari

 • Sänkt tak i sjukförsäkringen
  Var tredje försäkringstagare får ut mindre än 80 % av lönen i sjukpenning när taket sänks från 10 basbelopp till 7,5 basbelopp.
 • Lägre sjukpenningSjukpenningnivån sänks med 1,1 % och dagersättningen ska nu multipliceras med 0,989. Med en månadslön på 20 000 kr innebär det att man får ut 15 824 kr i sjukpenning.
 • Kraftig neddragning av arbetsmarknadsåtgärderOmkring 50 000 AMS-platser tas bort.
 • Slopad avdragsrätt
  Avdragsrätten för medlemsavgift i fackförening slopas. För arbetsgivare blir avdragsrätten kvar.
 • Höjd avgift till a-kassanMedlemsavgifterna ökar då a-kassornas finansieringsavgift till staten höjs. Avgiften ska spegla hur stor arbetslösheten är i branschen vilket ger stora skillnader i avgifter. I de flesta fall innebär det att de som jobbar i branscher med lägre löner och sämre villkor också får betala en högre avgift. Rätten att dra av avgiften i deklarationen tas också bort.
 • Krav på fler arbetade timmarArbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen skärps från 70-timmar/månad till 80 timmar/månad inom en ramtid av 12 månader. Det skapar problem för fler med deltids- och visstidsanställningar att kvalificera sig till ersättning.
 • Ingen a-kassa efter studierStuderandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen tas bort – möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier och ersättning under studieuppehåll försvinner.
 • Kortare överhoppningsbar tidDen överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen (t.ex. p.g.a. sjukdom) minskas från 7 år till 5 år. Det innebär att fler med sjukdomsproblem blir av med sin ersättning.
 • Sänkt dagpenning i arbetslöshetsförsäkringenDen förhöjda dagpenningen (730 kronor) de första 100 dagarna tas bort. Ny högsta dagpenning blir 680 kr, under fem arbetsdagar/vecka precis som tidigare.
 • Kraftiga nedskärningar på ArbetsmiljöverketKraftigt minskade anslag till Arbetsmiljöverket. 2007-2009 minskas anslagen med närmare 160 miljoner kronor. Antalet anställda vid Arbetsmiljöverkets huvudkontor halveras, 30 procent av inspektörerna sägs upp och antalet inspektionsbesök minskar med 28 procent.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för ungaArbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år sänks från 32,42 procent till 22,71 procent. Reformen utvidgas i januari 2009 och avgiften sänks ytterligare till 15,49 procent. Den lägre avgiften gäller nu ungdomar under 26 år. Effekten av sänkningen är inte mätbar. Arbetslösheten bland unga är högre och sysselsättningen lägre än den var när reformen sjösattes. Men enskilda hamburgerkedjor har fått extra miljonbelopp för ungdomar som de redan hade anställda. Reformen har ifrågasatts av såväl Finanspolitiska rådet som IFAU.
Mars

 • Sänkt ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringenErsättningsnivåerna sänks stegvis, de första dagarna 80 % av högst 18 700 kr, efter 200 dagar 70 % och efter 300 dagar 65 %.
Juni

 • Arbetslivsinstitutet läggs ned
  Ett av världens främsta forskningsinstitut inom arbetslivsforskning läggs ned. Forskningen decentraliseras till universitet och högskolor runt om i landet, men regeringen tillför inga nya resurser. Sverige är nu ett av få länder i EU utan ett nationellt forskningsinstitut för arbetslivsfrågor.
Juli

 • Ännu mindre kontroll över arbetsgivarens rehabiliteringFrån och med nu behöver arbetsgivaren inte längre skicka in en rehabiliteringsutredning till Försäkringskassan. Tidsfristerna för avstämningsmöte och upprättande av rehabiliteringsplan avskaffas också.
 • Kortare ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringenErsättningsperioden begränsas till 300 dagar.
 • Alla jobb måste sökas
  Geografisk och yrkesmässig begränsning av arbetssökandet de första 100 dagarna tas bort. Den som är arbetslös måste söka alla tillgängliga jobb i hela Sverige.
 • Lättare att tidsbegränsa anställningar
  Ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Från och med nu behöver arbetsgivaren inte ange några skäl för att tidsbegränsa anställningar i upp till två år under en femårsperiod. Turordningsreglerna för äldre blir tuffare.
 • Jobb- och utvecklingsgarantin införsDen så kallade Jobb- och utvecklingsgarantin införs. Garantin är indelad i tre faser och riktar sig till långtidsarbetslösa. Fokus ligger på social disciplinering och kontroll. Åtgärden håller låg kvalitet och få går vidare till arbete.
Oktober

 • Färre a-kassedagarI ersättningsperioden räknas nu även dagar då man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och har aktivitetsstöd.
2008 – Januari

 • Minskad insynSocialförsäkringsnämnderna, där lekmän från politiska partier och arbetsmarknadens parter medverkade vid vissa av Försäkringskassans beslut, avskaffas.
 • Sjukintyg från första dagen
  Arbetsgivare får begära sjukintyg från första sjukdagen vilket innebär att anställda tvingas besöka en läkare redan första sjukdagen.
 • Ännu lägre sjukpenning
  Sjukpenningnivån sänks igen och nu ska dagersättningen multipliceras med faktorn 0,97. Det innebär att den verkliga ersättningsnivån blir 77,6% av den sjukpenninggrundande inkomsten.
April

 • Kortare ersättningstid för deltidsarbetslösaErsättningsrätten för deltidsarbetslösa begränsas: Högst 75 ersättningsdagar per period. Detta gäller alla anställningsformer, även timanställningar. Innebär att det i vissa fall kan vara bättre att vara helt arbetslös än att ta ett deltidsarbete.
Juli

 • Tuff rehabiliteringskedjaEn så kallad rehabiliteringskedja införs med fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmåga och rätt till sjukpenning. Alla sjukperioder ska räknas vilket innebär att man mycket snabbt kan befinna sig i slutet av rehabiliteringskedjan – även om det är ett nytt sjukdomsfall.
 • Tidsbegränsad sjukpenning
  ”Vanlig” sjukpenning (80 %) tidsbegränsas till ett år (364 dagar inom en ramtid av 450 dagar). Efter ansökan kan man få förlängd sjukpenning med 75 % när de 364 dagarna förbrukats. Personer med mycket allvarliga sjukdomar kan få fortsatt sjukpenning med 80 %, men regelverket här är extremt hårt.
 • Svårare att få sjukpenning
  Arbetsförmågebegreppet ändras från förmåga i ”normalt förekommande arbete” till förmåga på den ”reguljära arbetsmarknaden”, vilket inte behöver vara reellt existerande arbeten, utan kan vara fiktiva idéer om jobb som skulle kunna finnas. Det innebär att det i praktiken blir svårare att få sjukpenning.
 • Svårare att få permanent sjukersättning
  Kraven för att få permanent sjukersättning ökar. Det medicinska tillståndet ska vara ”stadigvarande” vilket är det snävast definierade kriteriet i hela OECD. Nedsättningen av arbetsförmåga ska bestå för all överskådlig framtid, även efter 65 års ålder. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffas också.
 • Ingen sjukpenning efter sjukersättning
  De som haft sjukersättning får inte längre rätt att få tillbaka den sjukpeninggrundande inkomst som man hade innan sjukersättningen beviljades. För dem som är arbetslösa och blivit av med sin sjukersättning innebär det att man inte kan få sjukpenning förrän man kvalificerar sig för en ny sjukpenninggrundande inkomst.
 • Fler karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
  Antalet karensdagar, det vill säga dagar direkt efter arbetslöshet då man inte får någon ersättning, ökar från fem till sju.
December

 • Nya regler för arbetskraftsinvandringEfter en överenskommelse mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet införs nya regler för arbetskraftinvandring. Arbetsmarknadsprövningen slopas och arbetsgivarna för betydligt större inflytande. Avregleringen har skapat ett system som bidrar till lönedumpning och exploatering av arbetskraft.
 • Satsning på jobbcoacher
  Alliansregeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att börja med jobbcoachning i syfte att öka de arbetssökandes chanser att få arbete. 2009-2011 satsar regeringen cirka 2,5 miljarder kronor på jobbcoacher, såväl interna som externa. IFAU:s granskning visar att effekten av mångmiljonsatsningen varit marginell.
2009
-
Januari

 • Krav på arbetsgivarutlåtandeFörsäkringskassan kan kräva att den anställde själv ska inkomma med ett arbetsgivarutlåtande, som ska beskriva de möjligheter som finns att ta vara arbetsförmågan på arbetsplatsen.
 • Ännu mindre insyn
  Nämndemän ska inte längre delta i kammarrätternas avgöranden om socialförsäkringsmål.
 • Uppluckring av arbetstagarbegreppet
  Det blir lättare att få F-skattsedel vilket i praktiken gör det enklare för arbetsgivare att kringå arbetstagarbegreppet och slippa tillämpa arbetsrättlig lagstiftning och kollektivavtal.
 • Mindre krav på jämställdhetNy diskrimineringslag ersätter jämställdhetslagen och övriga diskrimineringslagar. Arbetsgivarens skyldigheter att upprätta skriftliga planer för jämställdhet och jämställda löner inskränks.
Mars

 • Ränta på återkravA-kassorna får ta ut ränta på återkrav av arbetslöshetsersättning. Det gäller även när den arbetslöse har överklagat beslutet om återkrav.
2010 – Januari

 • Åtgärder för utförsäkradeÅtgärder införs för de som börjar utförsäkras. En ny arbetsmarknadspolitisk insats, ”arbetslivsintroduktion”, införs för dem som utförsäkrats. Insatsen är individuellt anpassad och ska pågå i maximalt tre månader.
 • Nytt beslut om sjukpenning efter sjukersättning
  Rätten att återfå tidigare sjukpenninggrundande inkomst för dem som har haft sjukersättning återinförs, men endast dem som hade en sådan ersättning vid utgången av december månad 2009. De som har eller kan få en sjukpenninggrundande inkomst och som deltar i arbetslivsintroduktionen kan åter få sjukpenning efter tre månader.
 • Lägre krav på utländska arbetsgivare
  Skyldigheten för utländska arbetsgivare från andra EU-länder, som inte är fast etablerade i Sverige, att ha en representant här som kan förhandla och teckna kollektivavtal tas bort.
 • 223 kronor om dagenUnder arbetslivsintroduktionen kan man få aktivitetsstöd enligt speciella beräkningsregler baserad på a-kasseersättning. De som inte uppfyller kraven får 223 kr/dag för fem dagar/vecka.
 • Ny variant av sjukpenningYtterligare en sjukpenningtyp införs: ”förlängd sjukpenning i vissa fall”. Gäller för dem som inte kan delta i arbetslivsintroduktionen av olika skäl.
 • Lite mjukare rehabiliteringskedjaFörsäkringskassan får möjlighet att skjuta upp prövningen mot hela arbetsmarknaden (efter dag 180).
 • Nytt skäl för fortsatt sjukpenningEfter en rad skandaler mjukas möjligheten att få fortsatt sjukpenning (80 % även efter dag 364) upp, då ”synnerliga skäl” byts ut mot att det ska röra sig om en ”allvarlig sjukdom”. Den faktiska effekten på bedömningarna är inte helt tydlig.
April

 • Svårare att hävda svenska kollektivavtalLavallagstiftningen (Lex Laval) börjar gälla. Kraftiga inskränkningar i fackföreningarnas möjlighet att hävda svenska kollektivavtal och likvärdiga arbetsvillkor för utländska arbetare som utför arbete i Sverige. Stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare med utstationerade arbetstagare i Sverige får endast gälla minimivillkoren i gällande kollektivavtal."

Det undrer meg at alliansregeringen så snart legger ned Arbetslivsinstitutet! 
Det var en av verdens fremste forskningsinstitutt inom arbeidslivsforskning. Forskningen desentralisertes til universitet og høyskoler rundt om i landet, men regjeringen tilførte inga nye resurser. Sverige er nå et av få land i EU uten et nasjonalt forskningsinstitutt for arbeidslivs spørsmål.
Hva i all verden er det som skjer? Er ikke Alliansen/høyreregjeringen interessert i at arbeidere skal ha en god og sikker arbeidsmiljø? Det her er enda en av mange punkter som får meg å undrer over deres menneskesyn!

Svenskene har fått en høyere lønn de senere årene og så lenge man er frisk og har et arbeide å gå til der man trives, går det bra. Men de er samtidig nødt til å spare til en buffer hvis noen i familien blir syke i lang tid, og skjer det forsvinner sparepenger raskt. Med den stress som mange lever med på sine arbeidsplasser i lange tider, blir mange ekstra sårbare for sykdommer. Man taper mye penger på å bli syk i Sverige, noe som gjør at mange strever med å holdes seg fast på arbeidet så lenge det er mulig. Desto større blir krasjen når kroppen sier stopp, og man ikke lengre har noen valgmulighet. Man må være hjemme fra arbeidet, og tålmodighet er det beste man har.

Jeg tror sykeforsikringene kommer å forandres i Norge før eller siden. Vi må være meget observante over hva som skjer med våre trygdeordninger! Jeg tenker ikke minst, for å gi barn, ungdommer og unge voksne en god start på livet, må vi tenke over hvordan vi former vårt samfunn. Det er de som er vår fremtid!

PRIVATISERING. 2008 sålde de borgerliga i Stockholms landsting vårdcentralen Serafen för under 700.000 kronor. Nu har den sålts vidare till ett riskkapitalbolag för över 20 miljoner kronor. Att under försäljningspriset var på tok för lågt inser alla som någonsin ens tittat på en lägenhetssajt i Stockholm, men högste ansvarige Torbjörn Rosdahl (M) säger sig vara förvånad. ”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet”. Anledningen till att Rosdahl inte såg det alla andra kunde se var självfallet ideologiska skygglappar som effektivt blockerar stora delar av synfältet. Han och hans vänner hade bestämt sig att Serafen skulle privatisera, och de var beredda att mer eller mindre skänka bort inrättningen. Eller ”en politisk vilja att bryta upp det kommunala monopolet”, som Rosdahl själv formulerar det. Men Dagens Arena har undersökt saken ytterligare. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och hennes högra hand Lars Joakim Lundqvist var de drivande i frågan, och nu visar det sig att den sistnämnda är god vän med Ulf Hallum, mannen som är högsta chef på vårdcentralen. Och det är inte Dagens Arena som påstår det. Det är Lars Joakim Lundqvist själv som säger att de är nära bekanta, och detta finns enligt Dagens Arena protokollfört från fullmäktigedebatten då det begav sig. Nu förnekar dock Lundqvist alla kopplingar.
PRIVATISERING. 2008 sålde de borgerliga i Stockholms landsting vårdcentralen Serafen för under 700.000 kronor. Nu har den sålts vidare till ett riskkapitalbolag för över 20 miljoner kronor. Att under försäljningspriset var på tok för lågt inser alla som någonsin ens tittat på en lägenhetssajt i Stockholm, men högste ansvarige Torbjörn Rosdahl (M) säger sig vara förvånad. ”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet”. Anledningen till att Rosdahl inte såg det alla andra kunde se var självfallet ideologiska skygglappar som effektivt blockerar stora delar av synfältet. Han och hans vänner hade bestämt sig att Serafen skulle privatisera, och de var beredda att mer eller mindre skänka bort inrättningen. Eller ”en politisk vilja att bryta upp det kommunala monopolet”, som Rosdahl själv formulerar det. Men Dagens Arena har undersökt saken ytterligare. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och hennes högra hand Lars Joakim Lundqvist var de drivande i frågan, och nu visar det sig att den sistnämnda är god vän med Ulf Hallum, mannen som är högsta chef på vårdcentralen. Och det är inte Dagens Arena som påstår det. Det är Lars Joakim Lundqvist själv som säger att de är nära bekanta, och detta finns enligt Dagens Arena protokollfört från fullmäktigedebatten då det begav sig. Nu förnekar dock Lundqvist alla kopplingar.
PRIVATISERING. 2008 sålde de borgerliga i Stockholms landsting vårdcentralen Serafen för under 700.000 kronor. Nu har den sålts vidare till ett riskkapitalbolag för över 20 miljoner kronor. Att under försäljningspriset var på tok för lågt inser alla som någonsin ens tittat på en lägenhetssajt i Stockholm, men högste ansvarige Torbjörn Rosdahl (M) säger sig vara förvånad. ”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet”. Anledningen till att Rosdahl inte såg det alla andra kunde se var självfallet ideologiska skygglappar som effektivt blockerar stora delar av synfältet. Han och hans vänner hade bestämt sig att Serafen skulle privatisera, och de var beredda att mer eller mindre skänka bort inrättningen. Eller ”en politisk vilja att bryta upp det kommunala monopolet”, som Rosdahl själv formulerar det. Men Dagens Arena har undersökt saken ytterligare. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och hennes högra hand Lars Joakim Lundqvist var de drivande i frågan, och nu visar det sig att den sistnämnda är god vän med Ulf Hallum, mannen som är högsta chef på vårdcentralen. Och det är inte Dagens Arena som påstår det. Det är Lars Joakim Lundqvist själv som säger att de är nära bekanta, och detta finns enligt Dagens Arena protokollfört från fullmäktigedebatten då det begav sig. Nu förnekar dock Lundqvist alla kopplingar.
PRIVATISERING. 2008 sålde de borgerliga i Stockholms landsting vårdcentralen Serafen för under 700.000 kronor. Nu har den sålts vidare till ett riskkapitalbolag för över 20 miljoner kronor. Att under försäljningspriset var på tok för lågt inser alla som någonsin ens tittat på en lägenhetssajt i Stockholm, men högste ansvarige Torbjörn Rosdahl (M) säger sig vara förvånad. ”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet”. Anledningen till att Rosdahl inte såg det alla andra kunde se var självfallet ideologiska skygglappar som effektivt blockerar stora delar av synfältet. Han och hans vänner hade bestämt sig att Serafen skulle privatisera, och de var beredda att mer eller mindre skänka bort inrättningen. Eller ”en politisk vilja att bryta upp det kommunala monopolet”, som Rosdahl själv formulerar det. Men Dagens Arena har undersökt saken ytterligare. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och hennes högra hand Lars Joakim Lundqvist var de drivande i frågan, och nu visar det sig att den sistnämnda är god vän med Ulf Hallum, mannen som är högsta chef på vårdcentralen. Och det är inte Dagens Arena som påstår det. Det är Lars Joakim Lundqvist själv som säger att de är nära bekanta, och detta finns enligt Dagens Arena protokollfört från fullmäktigedebatten då det begav sig. Nu förnekar dock Lundqvist alla kopplingar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar